NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ

Realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: POWERVET 2015-1-PL01-KA102-014837   
Czas realizacji : 31 grudnia 2015-30 grudnia 2017
Cele projektu:
Cele główne:

 • wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami
 • wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i zatrudnieniem
 • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą

Cele szczegółowe:

 • poznanie rodzajów obiektów inżynieryjnych i przemysłowych
 • opanowanie umiejętności związanych z geodezyjną obsługą budowy : geodezyjne opracowanie  danych projektowych
 • poznanie zasad i stosowanie procedur na terenie budowy
 • opanowanie technik pomiarowych
 • doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego
 • poznanie nowych technologii i stosowanie ich w pracy

Planowane efekty:

 • ukształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie pomiarów sytuacyjnych I wysokościowych oraz obsługi realizacyjnej budowy, a w szczególności wykonanie pomiarów terenowych, sporządzenie dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie szkiców dokumentacyjnych
 • rozwinięcie samodzielności zawodowej podczas wykonywania zadań oraz zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem na stanowisku pracy
 • zapoznanie się z nowymi technologiami wykorzystującymi wiadomości i umiejętności nabyte w praktyce organizacyjnej i produkcyjnej oraz poruszanie się na europejskim rynku pracy
 • uzyskanie dodatkowych umiejętności praktycznych w zakresie stosowania nowych technologii, które potwierdzone zostaną certyfikatem Europass Mobilność oraz Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)
 • zdobycie kompetencji językowych w zakresie geodezji
 • zapoznanie się z niemiecką dokumentacją techniczną oraz uwarunkowaniami kulturowymi na obszarze Niemiec

Wartość projektu:  616 881, 33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 616 881, 33 zł