Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE SZANSĄ NA SUKCES”
Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-10-052/14
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanym w okresie sierpień 2014 – czerwiec 2015

 

§ 1
Przepisy ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie:„NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE SZANSĄ NA SUKCES”, realizowanym w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Projekt realizowany jest przez RELAX Halina Kędzierska., na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.02.00-10-052/14-00 zawartej w  dniu 07.10.2014 r.
  2. Czas trwania Projektu: od 01.08.2014 do 30.06.2015r.
  3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.
  4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
  5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
 1. zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
 2. umową o dofinansowanie Projektu.

 

§ 2
Kryteria uczestnictwa

 1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie kształcący się na terenie M. Łódź w woj. łódzkim w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, którzy spełnią wszystkie niżej wymienione warunki:

- są uczniami na kierunkach: Technik Geodeta, Technik Geolog

 

§ 3
Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do projektu oraz oświadczenia kandydata/-tki na drukach zamieszczonych na stronie internetowej projektu, dostępnych również w sekretariacie szkoły i biurze projektu.
 2. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie przekazać osobiście na terenie szkoły Koordynatorowi ds. rekrutacji i organizacji szkoleń  Panu/Pani Grażynie Załudze przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Terminy posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej podane będą na stronie internetowej Projektu.
 4. Oryginały dokumentów wraz z protokółem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostaną dostarczone do Biura Projektu wraz z listami uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup po zakończeniu procesu rekrutacji, a przed  dniem 15 września 2014r.
   

 

§ 4
Rekrutacja

 1. Rekrutację przeprowadzi Koordynator ds. rekrutacji i organizacji szkoleń
 2. Rekrutacja ma charakter zamknięty.
 3. Do przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołany na terenie szkoły koordynator ds. rekrutacji i organizacji szkoleń, który przeprowadzi rekrutacje zgodnie z zasadami rekrutacji oraz zasadami określonymi we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu.
 4. Przy rekrutacji obowiązywać będą kryteria wyboru uzależnione od rodzaju zajęć min.

-  oceny
-  umiejętności
-  rekomendacja pedagoga szkolnego

 1. W kwestiach spornych decydować będzie kolejność wpływu zgłoszenia.
 2. Procedura rekrutacji obejmie:

a) weryfikację kryteriów formalnych i podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu,

 1. Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej zostanie wyłoniona lista uczestników poszczególnych grup szkoleniowych, którzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do projektu w terminie  do 20.09.2014 przed rozpoczęciem zajęć. Zostanie utworzona lista rezerwowa.
 2. W sytuacji przypadków losowych lub rezygnacji przez osoby wcześniej zakwalifikowane zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie osoby z listy rezerwowej.
 3. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa Kandydatów z listy rezerwowej podejmie Koordynator Projektu.
 4. Listy rekrutacyjne nie będą publikowane na stronie internetowej Projektu, ze względu na ochronę danych osobowych.

 

§ 5
Zasady uczestnictwa w Projekcie

  1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
- wypełniania testów ewaluacyjnych,
- kwitowania wszelkich świadczeń objętych programem.
2.  Uczestnik projektu ma prawo do:
-  bezpłatnego uczestniczenia w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
- otrzymania materiałów szkoleniowych i pomocniczych,
3.  W celu otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa, w co najmniej 80 % zajęć objętych programem oraz przystąpienia do testu końcowego.
4. Organizator szkolenia dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.

 

§ 6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy, w przypadku niestosowania się do zasad niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w projekcie, należy poinformować o tym Biuro projektu w przeciągu 14 dni od stwierdzenia zdarzenia.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 2. Terminy i godziny zajęć ustalane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia i dostępne dla uczestników/uczniów na stronie internetowej projektu.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do niego.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Realizatora projektu (w czasie realizacji projektu oraz w okresie po nim następującym) swojego wizerunku lub nagrania, w celu monitorowania, kontroli i ewaluowania projektu oraz do celów promocyjnych (informacje prasowe, strona internetowa projektu, inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia/nagranie zostało wykonane w trakcie trwania projektu. Uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody, ma obowiązek powiadomić o tym Biuro projektu podczas wykonywania zdjęć/realizacji nagrań.
 5. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych EFS, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
 7. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze Projektu:

 

BIURO PROJEKTU RELAX

ul. Drewnowska 77
tel. 42 654 41 11
w godz. 12 - 16

 

 1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora ds. rekrutacji i organizacji szkoleń.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.